קול קורא של מל"ג וות"ת ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי

מל"ג וות"ת ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי פועלים יחד לקידום הלמידה הדיגיטלית ככלי לשיפור איכות ההוראה וחווית הלמידה, להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה בישראל, ולחיזוק מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם. בין היתר, הם פועלים לקידום ולהרחבת השימוש בקורסים אקדמיים דיגיטליים באמצעות סדרת קולות קוראים למוסדות להשכלה גבוהה . במסגרת קולות קוראים אלו ניתנת תמיכה למוסדות המתוקצבים להפקה ו/או להסבה של קורסים אקדמיים דיגיטליים והעלאתם לשתי פלטפורמות:

הפלטפורמה העולמית (org) - מדינת ישראל הצטרפה כ"חבר תורם" ( Contributing Member) ב- edx.org ובכך נפתחה האפשרות בפני כללהמוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל להעלות קורסים דיגיטליים בפורמט MOOC ל- edx ללא עלות נוספת מצד המוסדות, תחת הכותר Israelx, וזאת בתנאי סף הנוגעים לאיכות הקורסים ותחת מגבלה של עד 30 קורסים בשנה.
הפלטפורמה הלאומית "קמפוס" - הוקמה עבור מדינת ישראל על בסיס הפלטפורמה הטכנולוגית edX Open ,המאופיינת בהיותה קוד פתוח (ראו https://docs.edx.org/). מעבר לרכיב האקדמי שבאחריות מל"ג וות"ת, פלטפורמת קמפוס משמשת גם משרדי ממשלה וגופים אקדמיים ואחרים לקידום קורסים דיגיטליים, כמו גם הכשרה מקצועית בעברית, בערבית ובאנגלית.

קול קורא רביעי- היי-טק ומדע הנתונים
יצא בשנה"ל תשע"ח ב- 18/2/2018 להפקה ו/או הסבה והעלאה של קורסים אקדמיים דיגיטליים לפלטפורמת קמפוס ו- edX. הקול הקורא כולל שני מסלולים:

מסלול א' להפקה ו/או הסבה של קורסי בסיס וקורסי ליבה במדעי המחשב (רשימת קורסים מפורטת בנספח ג' לקול הקורא). במסלול זה יתקבלו רק הצעות המוגשות על ידי קונסורציום, המוגדר כשותפות של מספר מוסדות להשכלה גבוהה. על כל השותפים בקונסורציום להיות מוסדות להשכלה גבוהה מוכרים, מתוקצבים על ידי ות"ת, ובעלי הסמכה ממל"ג להעניק תואר בתכניות לימודים במדעי המחשב, ו/או במתמטיקה, ו/או בסטטיסטיקה. תאריך אחרון להגשת הצעות: 18/6/2018.

מסלול ב' הפקה ו/או הסבה של קורסי בחירה במדעי המחשב וקורסים במדעי הנתונים. יתקבלו הצעות מכלל המוסדות להשכלה גבוהה, בין אם על בסיס פרטני ובין על בסיס שיתוף פעולה בין-מוסדי ו/או עם שיתוף פעולה בין מוסד להשכלה גבוהה עם תעשיית ההיי- טק. מוסדות שאינם מתוקצבים על ידי ות"ת יוכלו, במימון עצמי ותחת אישור של ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית, להעלות קורסים לפלטפורמות קמפוס ו- edX (במגבלות המכסה שנקבעה בהסכם של ישראל דיגיטלית עם edX). תאריך אחרון להגשת הצעות: 15/5/2018

(מתוך: אתר המועצה להשכלה גבוהה)