Streamitup

Streamitup 

מורים/ות של הפקולטה לחקלאות שמבקשים/ות להקליט את ההרצאות באולמות ההוראה, יוכלו להגיע לקמפוס בתאום עם רחל זכרין  מיחידת המחשב. 
מורים/ות שהקליטו את השיעורים בעבר  בעזרת טכנולוגיה Streamitup יוכלו להשתמש בהקלטות קיימות.