לוח שנה

א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

קול קורא לחדשנות בהוראה ובלמידה

ינואר 1, 2019
Innovation

רקע וחזון:
האוניברסיטה העברית פועלת לקידום המצוינות בהוראה, בין היתר באמצעות עידוד השימוש בשיטות למידה והוראה חדשות. שיטות אלה כוללות גם שימוש בטכנולוגיות ובכלים דיגיטליים המסייעים בהכנת הסטודנטים/ות לעולם המחקר ולעולם העבודה המשתנה, בפיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתית ואנליטית, יכולת עבודה בצוות ועוד.
מטרות:

היחידה לקידום הוראה ולמידה (יה"ל) מזמינה את חברי/ות הסגל להציע הצעות בכל תחומי הידע הנלמדים באוניברסיטה לתכניות לפיתוח שיטות הוראה. המציעים/ות יציגו רעיון, תכנית לימודים או שיטת הוראה, למידה והערכה חדשניים שיש בהם כדי לתרום משמעותית לקידום ההוראה באוניברסיטה. תינתן עדיפות להצעות בדגש של למידה פעילה ומשמעותית, וכן בהצעות שמשלבות פדגוגיה חדשנית וכלים דיגיטליים בהוראה ובלמידה. תינתן עדיפות גם להצעות ששותפים להן חברי/ות סגל וסטודנטים/ות לתארים מתקדמים.

 מימון:

מגישי/ות ההצעות שייבחרו יזכו למענק חדשנות בסך 10,000 ₪ לכל הצעה.

תנאי סף להגשה:

המגיש/ה הראשי/ת חבר/ת סגל אקדמי בכיר. כאמור, ניתן לכלול בצוות המגישים/ות גם עוזרי/ות הוראה.

קריטריונים לשיפוט:

  1. ההצעה תואמת את מטרות הקול קורא;
  2. ההצעה ניתנת ליישום באוניברסיטה העברית;
  3. עדיפות להצעה שזוכה לתמיכה אקדמי וכספית מהיחידה האקדמית הרלוונטית;

אופן ההגשה:

  1. מידע כללי: שם מלא ופרטי התקשרות (סלולרי ודוא"ל), בית ספר ופקולטה, שם וסוג הקורס, מספר

סטודנטים/ות בקורס;

  1. הגדרת הבעיה או הצורך עמם נועדה ההצעה להתמודד;
  2. תכנית הפרויקט והצעה/ות לפתרון שתכלול: תיאור החידוש המוצע, אופן הביצוע, תיאור השיפור הצפוי בעקבות השינוי;
  3. תיאור של תכנון אופן הערכת ההצלחה של הפרויקט;
  4. ההצעה תוגש במסמך וורד בהיקף של עד  שני עמודים.
     

כל מרצה רשאי/ת להגיש הצעה אחת בלבד.

יש להגיש את ההצעות עד ל- 13 בינואר 2019

לכתובת הדוא"ל:  margalitd@savion.huji.ac.il       

הרכב הוועדה לבחירת הזוכים:

ראש היחידה להוראה ולמידה – פרופ' אהרון פלמון

סגן הרקטור – פרופ' אסף פרידלר

האחראי לתחום טכנולוגיות ההוראה ביה"ל – פרופ' רועי שנהר

יועצת ומנחה – ד"ר מיכל רמות

מנהלת היחידה להוראה ולמידה – גב' מרגלית דרורי