תקנון הוראה מקוונת

האוניברסיטה העברית, באמצעות היחידה להוראה מקוונת שפועלת במסגרת היחידה להוראה ולמידה, (יה"ל), פועלת לאבטחת איכות גבוהה של הוראה מקוונת באוניברסיטה העברית. קורס מקוון הוא קורס שלפחות כשני שליש (2/3) ממרכיביו מתקיימים במרחבים מקוונים, ועושה שימוש במדיום האינטרנט.


1 .יחידות אקדמיות באוניברסיטה רשאיות לכלול בתכנית הלימודים קורסים מקוונים, ככל שהלמידה הדיגיטלית והקורסים המקוונים נמצאים בהלימה לייעוד התכנית ומטרותיה.

2 .הלמידה הדיגיטלית והקורסים המקוונים באוניברסיטה העברית יהיו תחת פיקוח אקדמי קבוע, כמקובל באשר לקורסים שאינם מקוונים, לרבות לעניין התאמת המורים להוראת הקורס והערכת תוכנו, המעטפת האקדמית של הקורס ואופן ההערכה של הישגי הסטודנטים. יובטח שרשימת הקריאה בקורסים המקוונים תהיה ברמה דומה למקובל בקורסים שאינם מקוונים.

3 .הסגל האקדמי אשר מלמד בקורסים המקוונים יפיק את הקורסים המקוונים בהנחיית היחידה להוראה מקוונת שפועלת במסגרת היחידה להוראה ולמידה (יה"ל) ויקבל הכשרה מתאימה לכך. היחידה להוראה מקוונת תוודא שאיכות הצילום, העיצוב והתקשורת החזותית של הלמידה הם ברמה נאותה.

4 .היקף הלימודים, מבחינת נ"ז, בקורסים מקוונים יהיה עד שליש מתכנית הלימודים לתואר.

5 .האוניברסיטה העברית, באמצעות היחידה להוראה מקוונת, תפעל לגיבוש תכנית לפיתוח למידה דיגיטלית וקורסים מקוונים המשולבת באופן אינטגרלי ועקבי עם תכניות המוסד לפיתוח אקדמי, ואשר תובא לאישור הוועדה המתמדת מעת לעת. היחידה להוראה מקוונת תפעל להערכה של מידת היעילות של הקורסים המקוונים ומידת השגת מטרותיהם.