הנחיות הרקטור לטיפול בממצאי סקר שביעות הרצון מההוראה

יה"ל מפרסמת מדי שנה דו"ח שמבוסס על שקלול הממצאים של סקרי שביעות הרצון של הסטודנטים/ות מההוראה.

מה נדרש מכל יחידה אקדמית (חוג וכדומה)
עם קבלת הדו"ח, כל יחידה אקדמית תכין דו"ח שיוגש לדיקן ולרקטור, שיכלול את הרכיבים הבאים:
(1) סיכום של ממצאי הדו"ח ואפיון הסוגיות העיקריות הטעונות שיפור בתחום ההוראה.
(2) פירוט הצעדים הקונקרטיים אשר להערכתה נחוצים כדי להביא לשיפור איכות ההוראה, תוך התייחסות לצעדים שננקטו בשנים קודמות ולהערכת יעילותם, ופירוט הבסיס להערכה שהצעדים הקונקרטיים המוצעים צפויים להועיל להשגת מטרתם.
(3) פירוט השינויים שהיחידה עתידה לאמץ במהלך השנה האקדמית הבאה. לאחר אישור הדו"ח על-ידי הדיקן והרקטור, הדו"ח יפורסם באתר האינטרנט של היחידה האקדמית, בהשמטת התייחסות שמאפשרת זיהוי שמי של חברי/ות סגל.

קורסים ומרצים/ות המקבלים/ות הערכה גבוהה
פרס ע"ש מילקן מוענק על ידי הרקטור בכל שנה למורים/ות אשר הוכיחו הצטיינות מתמשכת בהוראה.

פרס ע"ש מילקן למורים/ות מצטיינים/ות>
רשימת רקטור>

קורסים המקבלים הערכה נמוכה באופן עקבי
בקורס שבסקר שביעות הרצון של הסטודנטים מהוראה זכה להערכה משוקללת נמוכה מ- 6, ימנו החוג או הפקולטה חבר/ת סגל בכיר/ה, שיבחנו את הבעייתיות שבקורס ויציעו פתרונות אפשריים לשיפור הקורס, תוך היוועצות ב-יה"ל כגורם מקצועי מסייע. פקולטה רשאית לקבוע לעניין זה סף גבוה יותר מ- 6.

מרצים/ות המקבלים/ות הערכה נמוכה באופן עקבי
הדיקן ישוחח עם מרצה שבסקר בשנה מסוימת זכה/זכתה להערכה משוקללת נמוכה מ- 6. המרצה י/תשתתף בשנת הלימודים העוקבת
בסדנה לקידום ההוראה. אם ההערכה המשוקללת נותרה נמוכה מ- 6 גם בשנה שלאחר מכן, י/תשתתף המרצה בשנת הלימודים הבאה
בתכנית ייעוץ אישי ב-יה"ל. פקולטה רשאית לקבוע לעניין זה סף גבוה יותר מ- 6.